Dominik Setlak- Absolwent Wydziału Intermediów (ASP w Krakowie), dyplom w Pracowni Transmediów prom. Dr Mariusz Sołtysik “Fontanna della Gioventu” oraz Instytutu Historii Sztuki (UJ) prom. Prof Piotr Krasny "Ochrona dziedzictwa kulturowego teatru na krakowskich przykładach z XXI w.". 
Swoje zainteresowania skupia na para teatrze, teatrze formy, sztuce performance, video art, instalacjach i interwencjach przestrzennych. Stypendysta programu Santander Universidades. Uczestnik i laureat wielu konkursów i festiwali artystycznych min: Cracow Art Week KRAKERS, Biennale Sztuki i Designu w Maroko, Kingdom Of Art (Teatr Kana Szczecin), Teatralne Antologie Nowych Utopii (Teatr Zagłębia), Poznan Design Festival (Stary Browar), Video News 7.2 (Galeria Labirynt) itd. 
Członek Fundacji Rozwoju Sztuki Intermediów, oraz Stowarzyszenia Eksit, organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Alchemia Teatru, założyciel grupy artystycznej Transtopia oraz pracownik Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.
Dominik Setlak- Graduate of the Intermedia Faculty (Academy of Fine Arts in Krakow), diploma in the Transmedia Studio, prom. Dr. Mariusz Sołtysik "Fontanna della Gioventu" and the Institute of Art History (Jagiellonian University) ferry. Prof. Piotr Krasny "Protection of the cultural heritage of theater on the basis of Krakow examples from the 21st century". 
He focuses his interests on para theater, theater of form, performance art, video art, installations and spatial interventions. Scholarship holder of the Santander Universidades program. Participant and winner of many art competitions and festivals, including: Cracow Art Week KRAKERS, Kingdom Of Art (Teatr Kana Szczecin), Teatralne Antologie Nowych Utopii (Teatr Zagłębia), Poznan Design Festival (Stary Browar), Video News 7.2 (Galeria Labirynt) etc. 
Member of the Intermedia Art Development Foundation and the Eksit Association, organizer of the National Youth Festival Alchemy of the Theater, founder of the Transtopia artistic group and employee of the Old Town Youth Culture Center in Krakow.

Back to Top