„Fundament płynny okazuje się najwspanialszym budulcem pozwalającym na nieustanną przejrzystość jaką proklamuje subiektywność informacji. Pozwala na oddanie się medytacji nad zmianą przeszłości w czas aktualny. To właśnie ta niezwykła cecha wznosić nas będzie na wyżyny swojej operatywności.” Praca skupia się na rozważaniu koncepcji wspomnienia, powidoku w kontekście analizowania własnej historii, deformacji wspomnień i automitologizacji. Poszukuje prawdy: jej odbicia w nowej przestrzeni, opierając się o naszą świadomość obfitującą w mgliste halucynacje przeszłości.
“The liquid foundation turns out to be the most wonderful building material that allows for the constant transparency that is proclaimed by the subjectivity of information. It allows you to meditate on changing the past into the present time. It is this extraordinary feature that will lift us to the heights of its efficiency. " The work focuses on considering the concept of memory, afterimage in the context of analyzing one's own history, memory deformation and auto-mythologization. He is looking for the truth: its reflection in a new space, relying on our consciousness abundant in vague hallucinations of the past.

Pierwszym opisywanym elementem jest fizyczna reprezentacja transmedialnej narracji związanej ze wspomnieniem, pamięcią i kwestią świadomości. Swoją pracę nad fontanną młodości rozpocząłem od analizy wspomnienia z dzieciństwa związanego z podtopieniem w sztucznym, dekoracyjnym oczku wodnym utworzonym na Rynku Podgórskim w Krakowie. Owe wydarzenie w rozpoczęciu tej narracji stało się automitologiczną genezą moich związków z żywiołem wody. […] Inspirując się architektonicznym kształtem sadzawki, a także docelową symboliką opartą o nieskończoność, zdecydowałem się na prosty gest związany z przecięciem jednej z krawędzi fontanny o owalnym rzucie i obrócenie jej o 180 stopni. W ten sposób otrzymałem figurę przestrzenną – Wstęgę Möbiusa.
Fontanna „reaguje na widza” zmieniając ich obraz na cyfrowy powidok wyświetlany na otaczających fontannę ścianach. Strona formalna czyli konstrukcja fontanny (wstęga mobiusa) oraz powidoku jako reprezentacji obrazu wspomnień stanowi istotny czynnik procesu twórczego.
The first element to be described is the physical representation of the transmedia narrative related to memory, memory and the question of consciousness. I started my work on the fountain of youth with the analysis of childhood memories related to flooding in an artificial, decorative pond created in the Podgórze Market Square in Krakow. This event at the beginning of this narrative became the auto-mythological genesis of my relationship with the element of water. [...] Inspired by the architectural shape of the pond, as well as the target symbolism based on infinity, I decided to make a simple gesture related to cutting one of the edges of the fountain with an oval projection and rotating it by 180 degrees. In this way, I obtained a spatial figure - the Möbius strip.The fountain "reacts to the viewer" by changing their image into a digital afterimage displayed on the walls surrounding the fountain. The formal side, i.e. the construction of the fountain (mobius strip) and the after-image as a representation of the image of memories, is an important factor in the creative process.
Odwołując się do wcześniej opisanego elementu Wstęgi Möbiusa, a także fontanny jako reprezentacji opisanej w Manifeście odnajdujemy powidok – transformację kształtu ludzkiego w obraz, cień jako reaktywną indywidualność. Reprezentacja i symbol staje się pretekstem dla przywołania wspomnienia w innej czasoprzestrzeni. Widz wchodzący w przestrzeń zespoloną ze wstęgą jest natychmiast skanowany i poddany obserwacji. W jej wyniku (obserwacji przez urządzenie) powstały obraz (powidok cyfrowy) uzyskuje konkretny lecz zmieniony kształt. Stanowi on reprezentację obrazu widza w wirtualnej przestrzeni. Kreowany w czasie rzeczywistym awatar będący aktywną i mglistą chmurą punktów zachowuje się jak cień, jednak w przeciwieństwie do niego nie jest wynikiem fizycznych zjawisk związanych ze światłem, ale realnym nowym obrazem umieszczonym w cyfrowej przestrzeni.
The first element to be described is the physical representation of the transmedia narrative related to memory, memory and the question of consciousness. I started my work on the fountain of youth with the analysis of childhood memories related to flooding in an artificial, decorative pond created in the Podgórze Market Square in Krakow. This event at the beginning of this narrative became the auto-mythological genesis of my relationship with the element of water. [...] Inspired by the architectural shape of the pond, as well as the target symbolism based on infinity, I decided to make a simple gesture related to cutting one of the edges of the fountain with an oval projection and rotating it by 180 degrees. In this way, I obtained a spatial figure - the Möbius strip.The fountain "reacts to the viewer" by changing their image into a digital afterimage displayed on the walls surrounding the fountain. The formal side, i.e. the construction of the fountain (mobius strip) and the after-image as a representation of the image of memories, is an important factor in the creative process.

You may also like

Back to Top