Galeria Opcja przeprowadziła akcję „Opcja Ulotna” oraz zorganizowała parodniowy pokaz wideo dokumentacji w formie wystawy w OPCJI – Galerii Wydziału Intermediów w Krakowie w ramach Cracow Art Week Krakers 2019. Wcześniej, zaproszeni artyści poproszeni zostali o przygotowanie i wybranie miejsca do swoich efemerycznych działań, które następnie przez tydzień odbywały się w przestrzeni publicznej miasta Krakowa. Były one od razu rejestrowane i uzupełniały pokaz wideo w galerii. W założeniu całość miała zwrócić uwagę na tymczasowość i nietrwałość ludzkich działań. Było pytaniem do artysty i widza o podjęcie dialogu licząc, że wydarzenie będzie stymulować i zachęcać do wzajemnej komunikacji i otwartości w czasach „podziałów i stawiania murów”. Autorem pomysłu oraz wideo dokumentacji był Mariusz Sołtysik. W przeprowadzeniu całego wydarzenia pomogli Mariusz Front oraz Mateusz Świderski.
W projekcie udział wzięli: Zuzanna Bodzoń, Gosia Łapińska, Monika Skibińska, Aurelia Mandziuk, Maria Nova, Maria Pyrlik, Dominik Setlak, Krzysztof Maniak, Tomasz Matuszak, Mateusz Świderski, Mariusz Sołtysik.
The Option Gallery carried out the "Option Ulotna" campaign and organized a several-day video show of documentation in the form of an exhibition at OPTION - the Gallery of the Intermedia Department in Krakow as part of the Cracow Art Week Krakers 2019. Earlier, the invited artists were asked to prepare and choose a place for their ephemeral activities, which then, for a week, they were held in the public space of the city of Krakow. They were recorded immediately and complemented the video show in the gallery. In principle, the whole was to draw attention to the temporary and impermanent nature of human activities. It was a question to the artist and the viewer to start a dialogue, hoping that the event would stimulate and encourage mutual communication and openness in times of "divisions and building walls". The author of the idea and video documentation was Mariusz Sołtysik. Mariusz Front and Mateusz Świderski helped to conduct the entire event.The project was attended by: Zuzanna Bodzoń, Gosia Łapińska, Monika Skibińska, Aurelia Mandziuk, Maria Nova, Maria Pyrlik, Dominik Setlak, Krzysztof Maniak, Tomasz Matuszak, Mateusz Świderski, Mariusz Sołtysik.

You may also like

Back to Top