To fragment intermedialnego, wielopoziomowego projektu artystycznego, zainicjowanego przez Adelę Campos, która podjęła temat reinterpretacji 10 hiszpańskich archaizmów, na podstawie których powstało 10 artystycznych kolaży i krótkich filmowych realizacji jej autorstwa. Projekt podejmuje utopijne założenie reinterpretacji przestrzeni i form artystycznych, w ramach którego na kolejnych etapach Mateusz Świderski stworzył cybernetyczne rzeźby, a Dominik Setlak dziesięć, krótkich opowiadań. Utwór Francachela to zapis, realizacji jednej ze scen spektaklu reżyserowanego przez autora tekstu w Virtual Reality (Karina Gorzkowska). Wizja Utopii jaką rysuje Francachela jest dwutorowa. W pierwszej części rysuje przed nami obraz niezbadanej technoutopii, porzucenia ciała i sceny teatralnej. W drugiej skupiamy się na interpretacji spirali, jako symbolu bez końca i początku, powtarzalności schematu, doświadczającego i wzbogacającego nas o nowe punkty widzenia czasu i przestrzeni.
It is a fragment of an intermedia, multi-level art project initiated by Adela Campos, who took up the subject of reinterpretation of 10 Spanish archaisms, on the basis of which she created 10 artistic collages and short film realizations of her authorship. The project takes up the utopian assumption of reinterpreting artistic spaces and forms, in which Mateusz Świderski created cybernetic sculptures in subsequent stages, and Dominik Setlak created ten short stories. Francachel's piece is a record of one of the scenes of a performance directed by the author of the text in Virtual Reality (Karina Gorzkowska). Francachela's vision of Utopia is twofold. In the first part, he draws in front of us an image of unexplored technoutopia, the abandonment of the body and the theater scene. In the second, we focus on the interpretation of the spiral as a symbol of the endless and beginning, the repetition of a pattern that experiences and enriches us with new points of view of time and space.
inspiracje wizualne: Adela Campos
tekst: Dominik Setlak
modele 3D: Mateusz Świderski
animacja/projekt VR: Karina Gorzkowska
wystąpiły/wystąpili: Julita Golińska, Dominik Setlak
wyróżnienie w konkursie Teatralna Antologia Nowych Utopii, zorganizowanego przez Teatra Zagłębia.
>>> www.tanu.teatrzaglebia.pl
link do zapisu na stronie teatru Zagłębia: https://www.youtube.com/watch?v=CnDoITER0XE&t=67s
visual inspirations: Adela Campos / text: Dominik Setlak3D models: Mateusz Świderskianimation / VR project: Karina Gorzkowskaappeared / performed: Julita Golińska, Dominik Setlakhonorable mention in the Theater Anthology of New Utopias competition organized by the Zagłębie Theater.>>> www.tanu.teatrzaglebia.pllink to record on the website of the Zagłębie theater: https://www.youtube.com/watch?v=CnDoITER0XE&t=67s
Back to Top